TILDE - HYDROPLAN

26 2006,

: Athens Imperial


SitemapContact usPrinter Friendly Version

 
 

Ïé Åôáéñåßåò:

- Æ&Á Ð. ÁÍÔÙÍÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÁÌÅ

- ÅÕÄÁÐ ÁÅ

- ÅÕÁÈ ÁÅ,

ôï Óõìâïýëéï:

- ÕÄÁÔÏÐÑÏÌÇÈÅÉÁÓ ËÅÕÊÙÓÉÁÓ

êáé ïé õðüëïéðïé åôáßñïé ôùí ÷ñçìáôïäïôïýìåíùí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðñïãñáììÜôùí

- TILDE (Ýëåã÷ïò äéáññïþí óå äßêôõá ýäñåõóçò) êáé

- HYDROPLAN (äéá÷åßñéóç äéêôýùí áðï÷Ýôåõóçò êáé ýäñåõóçò)

äéïñãÜíùóáí çìåñßäá ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôùí áíùôÝñù ðñïãñáììÜôùí êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõò, óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 26 Éïõíßïõ 2006 êáé þñá 09.00 óôï Îåíïäï÷åßï Athens Imperial (ðëáôåßá ÊáñáúóêÜêç).

 

 

 

 

:  27/06/2006

Heliowebs