TILDE - HYDROPLAN

26 2006,

: Athens Imperial


SitemapContact usPrinter Friendly Version

 
 

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÇÌÅÑÉÄÁÓ

«ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÄÉÊÔÕÙÍ ÕÄÑÅÕÓÇÓ ÊÁÉ ÁÐÏ×ÅÔÅÕÓÇÓ TILDE - HYDROPLAN»


09.00

¸íáñîç

09.00 - 10.00

×áéñåôéóìïß

10.00 - 10.15

ÅéóáãùãÞ ðñïãñÜììáôïò TILDE (A. Pretner)

10.15 - 11.00

Ðáñïõóßáóç TILDE Tools (Ì. Êáñáôóþñáò, D. Marshallsay, A. König, R. Chalk)

11.00 - 11.30

Ðáñïõóßáóç ÐéëïôéêÞò Ðåñéï÷Þò Ëåõêùóßáò (Ð. Áíôùíáñüðïõëïò, Í. Æáìðáêßäçò, Ì. Êáñáôóþñáò)

11.30 - 11.45

ÅñùôÞóåéò - ÓõæÞôçóç

11.45 - 12.15

ÄéÜëåéììá

12.15 - 12.30

ÅéóáãùãÞ ðñïãñÜììáôïò HYDROPLAN (H. De Schamphelaere)

12.30 - 13.00

Ðáñïõóßáóç Ìåèïäïëïãßáò HYDROPLAN (Ó. Ôóåëåðßäçò, Á. ÄÜñáò, ×. Ôñáãáíüò, Ivo Boonen, Frederic Van Herzeele)

13.00 - 13.45

Ðáñïõóßáóç Ðéëïôéêþí Ðåñéï÷þí ÁèÞíáò - Èåóóáëïíßêçò (Ð. Áíôùíáñüðïõëïò, Á. ÄÜñáò, ×. Ôñáãáíüò, Ó. Ôóåëåðßäçò)

13.45 - 14.00

ÅñùôÞóåéò - ÓõæÞôçóç

14.00

Ãåýìá


 

 

 

 

:  01/06/2006

Heliowebs