PRINTER FRIENDLY VERSION 


TILDE - HYDROPLAN

26 2006,

: Athens ImperialTilde Hydroplan

Ïé Åôáéñåßåò:

- Æ&Á Ð. ÁÍÔÙÍÁÑÏÐÏÕËÏÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÁÌÅ

- ÅÕÄÁÐ ÁÅ

- ÅÕÁÈ ÁÅ,

ôï Óõìâïýëéï:

- ÕÄÁÔÏÐÑÏÌÇÈÅÉÁÓ ËÅÕÊÙÓÉÁÓ

êáé ïé õðüëïéðïé åôáßñïé ôùí ÷ñçìáôïäïôïýìåíùí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ðñïãñáììÜôùí

- TILDE (Ýëåã÷ïò äéáññïþí óå äßêôõá ýäñåõóçò) êáé

- HYDROPLAN (äéá÷åßñéóç äéêôýùí áðï÷Ýôåõóçò êáé ýäñåõóçò)

äéïñãÜíùóáí çìåñßäá ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôùí áíùôÝñù ðñïãñáììÜôùí êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõò, óôçí ÁèÞíá ôçí ÄåõôÝñá 26 Éïõíßïõ 2006 êáé þñá 09.00 óôï Îåíïäï÷åßï Athens Imperial (ðëáôåßá ÊáñáúóêÜêç).


  Heliotopos Conferences
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: tilde-hydroplan@heliotopos.net
  Http://tilde-hydroplan.conferences.gr


Go back to the regular design